Новости храма

Успение Пресвятой Богородицы 2020

Тро­парь, глас 1:

В рож­де­стве дев­ство со­хра­ни­ла eси, во успе­нии ми­ра не оста­ви­ла eси, Бо­го­ро­ди­це, пре­ста­ви­ла­ся eси к жи­во­ту,  Ма­ти су­щи Жи­во­та,
и мо­лит­ва­ми Тво­и­ми из­бав­ля­е­ши от смер­ти ду­ши на­ша.

 

Фотографии: Илья Шпагин

 

Related Articles

Back to top button